View Single Post
  #3  
Old Nov 10, 2012, 7:31 AM
mu_vnh_2012 mu_vnh_2012 is offline
 
Join Date: Nov 2012
Posts: 4
Default

MUONLINE-VN.COM

OPEN CHÍNH TH?C VÀ DUA TOP VÀO 9H00 SÁNG NGÀY 11-11-2012

Khi Open b?n s? nh?n 10 l?n Reset - 7000 Point - Level 400 - 50 di?m Master.OPEN CHÍNH TH?C VÀ DUA TOP VÀO 9H00 SÁNG NGÀY 11-11-2012 Reset Mi?n Ph* - Không WebShop

Top Ng*y s? di?n ra trong 3 ng*y t? 11-11d?n 13-11.
Ph?n thu?ng s? t?ng h?p v* trao v*o 24H00 h*ng ng*y.

Top 1 nh?n Wing 2 (3 dòng t? ch?n)
Top 2 nh?n Wing 2 (2 dòng t? ch?n)
Top 3 nh?n Wing 2 (1 dòng t? ch?n)
Top 4 + Top 5 nh?n 20B +20S


Top Tu?n (K?t thúc v*o 9H ng*y 18-11) s? can c? v*o b?o Top All d? trao gi?i.
Top 1 nh?n Lông Vu Condon + Linh H?n Condon + 60Bless + 60Soul
Top 2 nh?n Lông Vu Condon + Linh H?n Condon + 40Bless + 40Soul
Top 3 nh?n Lông Vu Condon + Linh H?n Condon + 20Bless + 20Soul
Top 4 + Top 5 nh?n Lông Vu Condon + Linh H?n Condon
Top 1 các Class nh?n 30Bless+30Soul

Top Tháng (B?t d?u t? 9H00 ng*y 11-11k?t thúc 9H00 ng*y 11-12)
Can c? v*o b?o Top All d? trao gi?i.

Top 1 nh?n Wing 3 (3 dòng t? ch?n) V* 1 Sói Ho*ng Kim
Top 2 nh?n Wing 3 (2 dòng t? ch?n) V* 1 Sói Ho*ng Kim
Top 3 nh?n Wing 3 (1 dòng t? ch?n) V* 1 Sói Ho*ng Kim
Top 4 + Top 5 nh?n Wing 3 Tr?ng
Top 1 các Class nh?n 60Bless + 60Soul

Chú Ý:
V?i Top Tu?n v* Top Tháng gi?i top class.Ch? t*nh ngu?i d?ng d?u m?i class v* n?u ngu?i d?ng d?u class dã nh?n gi?i Top Server thì s? không du?c nh?n gi?i Top Class n?a.Gi?i dó s? trao cho ngu?i d?ng sau k? ti?p.V* nhân v?t d?i gi?i t*nh s? không du?c t*nh top class.
Top Ng*y s? di?n ra trong 3 ng*y t? 11-11d?n 13-11.
Ph?n thu?ng s? t?ng h?p v* trao v*o 24H00 h*ng ng*y v* ng*y hôm sau..